Nhiều người nhập cư mới có thể đủ điều kiện để nộp đơn đề cử tỉnh bang thông qua chương trình “Job offer của nhà tuyển dụng: Diện Lao động ưu tiên” theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP).


Chi tiết

IRCC mời 3.200 ứng viên trong đợt rút thăm Express Entry cho các ứng viên thành thạo tiếng Pháp


Chi tiết

Visa Tạm trú Canada bị từ chối vì thiếu sự ràng buộc với nước Sở tại. Làm sao để tôi chứng minh với Chính phủ Canada rằng tôi sẽ trở lại quê nhà?


Chi tiết

Việc trở thành Thường trú nhân Canada(Permanent Resident - PR) chưa phải điều chắc chắn đối với sinh viên quốc tế


Chi tiết

Những công việc nào nhận được Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) cao nhất trong năm 2023


Chi tiết