rendered1PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN


Trước khi ứng tuyển, Ứng viên cần nhận được cam kết hỗ trợ từ một nhóm nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định bởi chính phủ Canada. Bộ Công Dân Và Di Trú Canada hợp tác với Hiệp hội Qũy đầu tư mạo hiểm và cổ phần riêng của Canada, Tổ chức quỹ đầu tư thiên thần quốc gia và Hiệp hội thúc tiến và vườn ươm doanh nghiệp Canada nhằm chỉ định các cơ quan tư nhân có tư cách tham dự chương trình. 


Để ứng tuyển chương trình Start-up Visa, các ứng viên liên hệ một trong các tổ chức trên nhằm trình bày và thuyết phục họ đầu tư cho ý tưởng kinh doanh của mình.


Một khi đã nhận được cam kết đầu tư, ứng viên có thể nộp đơn đến Bộ Công Dân Và Di Trú Canada để di trú đến Canada thông qua chương trình.


Ngoài việc phải thỏa mãn điều kiện sức khỏe và lý lịch tư pháp, ứng viên còn cần chứng minh khả năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của mình, chứng minh mình đã hoàn tất 1 năm học hệ sau phổ thông và có đủ khả năng tài chính để duy trì cuộc sống trong quá trình thành lập doanh nghiệp.