Montreal SS 5


     CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN KINH DOANH QUEBEC

Chính quyền Quebec và Chính phủ Canada thành lập một chương trình giúp cho các cư dân ngoài nước đến và định cư tại Quebec với cương vị là những nhà sở hữu kinh doanh.

Chương trình Định cư Quebec Diện Kinh doanh (Quebec Entrepreneur Program) được thiết kế dành cho những doanh nhân nhiều kinh nghiệm với mong muốn thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp tại Quebec. Những ứng viên thành công nghĩa rằng họ cùng gia đình có khả năng sinh sống và kinh doanh tại Quebec với tư cách Thường trú nhân Canada.

Quy trình Định cư Kinh doanh Quebec bắt đầu bằng việc hồ sơ của ứng viên được tuyển chọn tham gia vào chương trình bởi Chính quyền Quebec. Những ứng viên thành công sẽ nhận được Chứng nhận Tuyển chọn của Quebec (Quebec Selection Certificate - CSQ).

Những ứng viên tiềm năng được tuyển chọn sau đó sẽ nộp hồ sơ xin Thường trú nhân Canada đến Chính phủ Canada. Một khi được tuyển chọn bởi CIC (Citizenship and Immigration Canada), ứng viên có thể ngay lập tức chuyển đến Quebec, và sau 4 năm được cấp Thẻ Xanh Canada, các ứng viên cùng với gia đình có thể nộp hồ sơ để trở thành Công dân Canada với điều kiện những yêu cầu của chương trình Quebec Diện Kinh doanh được đáp ứng.