NHỮNG YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM CỦA EOI - OINP

Ứng viên có thể được tính điểm bởi những yếu tố thuộc 3 hạng mục sau: Kinh nghiệm, Khoản Đầu tư và Cá nhân.

NHỮNG YẾU TỐ TÍNH ĐIỂM ĐIỂM

KINH NGHIỆM

50

KHOẢN ĐẦU TƯ

100

CÁ NHÂN

20
TỔNG ĐIỂM 160              I. KINH NGHIỆM


     KN - 1: CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

Mỗi cá nhân được cộng điểm dưới yếu tố này phải sở hữu ít nhất 33.3 phần trăm doanh nghiệp trong thời gian họ đề cập phần kinh nghiệm. Họ cũng phải chứng tỏ rằng họ giữ một vai trò tích cực trong doanh nghiệp, nghĩa là ứng viên là người trực tiếp tham gia vào việc điều hành hằng ngày của doanh nghiệp và ra quyết định.

     KN - 2: QUẢN LÝ CẤP CAO

Với vai trò Quản lý cấp cao, ứng viên phải có những trách nhiệm đưa ra quyết định trong các vai trò như điều hành, mua bán, tài chính, marketing, sự sắp xếp, nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển,...

KINH NGHIỆM TỔNG THỜI GIAN ĐIỂM
 • CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP
 • < 36 tháng
Không phù hợp
 • 36 đến 47 tháng
13
 • 48 đến 59 tháng 
19
 • >= 60 tháng
25
                                HOẶC
 • QUẢN LÝ CẤP CAO
 • < 36 tháng
Không phù hợp
 • 36 đến 47 tháng
8
 • 48 đến 59 tháng
14
 • >= 60 tháng
20
TỔNG ĐIỂM 25

 

     KN - 3: KINH NGHIỆM CỤ THỂ

Ứng viên có thể được cộnng điểm dựa trên kinh nghiệm cụ thể của họ trong quá khứ trong một doanh nghiệp phát triển mạnh và/hoặc doanh nghiệp xuất khẩu thương mại.

 • Kinh nghiệm trong Doanh nghiệp phát triển mạnh: kinh nghiệm trong doanh nghiệp tăng ít nhất 20% lợi nhuậntrong 2 năm liên tiếp.
 • Kinh nghiệm trong doanh nghiệm xuất khẩu thương mại: kinh nghiệm trong doanh nghiệp mà xuất khẩu ít nhất 20% tổng số lượng hàng hóa/dịch vụ cho thị trường nước ngoài.

Chủ sở hữu kinh doanh có thể cung cấp tài liệu xác minh rằng doanh nghiệp của họ là một doanh nghiệp phát triển mạnh hoặc doanh nghiệp xuất khẩu thương mại có thể được cộng điểm này.

Quản lý cấp cao có thể cung cấp những giấy tờ liên quan từ người sử dụng lao động và/ hoặc những tài liệu cho thấy vai trò của họ trong doanh nghiệp đó: có thẩm quyền ra quyết định trực tiếp hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động phát triển của doanh nghiệp có thể được cộng điểm này.

KINH NGHIỆM TRONG QUÁ KHỨ ĐIỂM
KHÔNG KINH NGHIỆM 0
1 KINH NGHIỆM 15
2 KINH NGHIỆM 25
TỔNG ĐIỂM 25

 

              II. ĐẦU TƯ

     ĐT - 1: TÀI SẢN

TÀI SẢN CÁ NHÂN ĐIỂM
 • DOANH NGHIỆP NẰM
  TRONG TRUNG TÂM
  TORONTO
 • < 1,000,000
Không phù hợp
 • $1,000,000 đến $1,499,999
2
 • $1,500,000 đến $1,999,999
6
 • $2,000,000 đến $2,499,000
10
 • $2,500,000 đến $2,999,999
14
 • Hơn $3,000,000
20
 • DOANH NGHIỆP NẰM NGOÀI
  TRUNG TÂM TORONTO

       hoặc

 • DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG
  TRONG LĨNH VỰC
  CÔNG NGHỆ
  THÔNG TIN
  HOẶC TRUYỀN THÔNG
 • < $800,000
Không phù hợp 
 • $800,000 đến $1,299,999
2
 • $1,300,000 đến $1,799,999
 • $1,800,000 đến $2,299,999
 • $2,300,000 đến $2,799,999
11 
 • > $2,800,000
15 
TỔNG ĐIỂM  15

 

     ĐT - 2: KHOẢN ĐẦU TƯ

KHOẢN ĐẦU TƯ ĐIỂM
 • DOANH NGHIỆP NẰM
  TRONG TRUNG TÂM
  TORONTO
 • < 1,000,000
Không phù hợp
 • $1,000,000 đến $1,499,999
2
 • $1,500,000 đến $1,999,999
6
 • $2,000,000 đến $2,499,000
10
 • $2,500,000 đến $2,999,999
14
 • Hơn $3,000,000
20
 • DOANH NGHIỆP NẰM NGOÀI
  TRUNG TÂM TORONTO

       hoặc

 • DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG
  TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ
  THÔNG TIN/TRUYỀN THÔNG
 • < $500,000
Không phù hợp 
 • $500,000 đến $999,999
3
 • $1,000,000 đến $1,499,999
 • $1,500,000 đến $1,999,999
13 
 • $2,000,000 đến $2,499,999
18 
 • > $2,500,000
25 
TỔNG ĐIỂM  25

 

     ĐT - 3: TẠO RA VIỆC LÀM TẠI TỈNH BANG

TẠO RA VIỆC LÀM TẠI TỈNH BANG ĐIỂM
 • < 2 công việc
Không phù hợp
 • 2 công việc
5
 • 3 đến 4 công việc
12
 • 5 đến 6 công việc
19
 • >= 7 công việc
20
TỔNG ĐIỂM 20

 

     ĐT - 4: CHUYẾN KHẢO SÁT

CHUYẾN KHẢO SÁT ĐẾN TỈNH BANG ĐIỂM
 • Không thực hiện chuyến khảo sát
0
 • 1 lần khảo sát
2
 • 2 lần khảo sát
5
TỔNG ĐIỂM 5

 

     ĐT - 5: LĨNH VỰC CHỦ CHỐT CỦA TỈNH BANG

Ứng viên có thể được cộng điểm nếu doanh nghiệp được đề xuất nằm trong lĩnh vực chủ chốt, được quyết định bởi chính quyền Ontario 

Những lĩnh vực chủ chốt được xem như ưu tiên kinh tế cho Ontario:

 • Hàng không vũ trụ
 • Ô tô
 • Các dịch vụ tài chính
 • Sản xuất thực phẩm và thức uống
 • Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Khoa học đời sống
 • Đầu tư du lịch
 • Công nghệ nước
LĨNH VỰC CHỦ CHỐT ĐIỂM
 • Không nằm trong lĩnh vực chủ chốt
0
 • Có nằm trong lĩnh vực chủ chốt
10
TỔNG ĐIỂM 10

 

     ĐT - 6: VỊ TRÍ KINH DOANH

VỊ TRÍ KINH DOANH ĐIỂM
 • Nằm trong khu vực thành thị có dân số 175,000 trở lên
0
 • Nằm trong khu vực thành thị có dân số nhiều hơn 100,000
  nhưng thấp hơn 175,000
5
 • Những khu vực khác với dân số 100,000 người hoặc thấp hơn
10
TỔNG ĐIỂM 10

 

     ĐT - 7: PHÂN LOẠI VỀ NGHỀ NGHIỆP SẼ TẠO RA TẠI TỈNH BANG

THUỘC NOC 0, A HOẶC B ĐIỂM
 • NOC 0 hoặc A
15
 • NOC B
10
 • NOC C và/hoặc NOC D
0
TỔNG ĐIỂM 15

 

              III. CÁ NHÂN

     CN - 1: TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ĐIỂM
 • Không có bằng cấp sau phổ thông
0
 • Bằng cấp sau phổ thông

       [Thời gian học kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm]

 • Bằng cấp sau phổ thông

       [Thời gian học kéo dài hơn 2 năm]

TỔNG ĐIỂM

 

     CN - 2: TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐIỂM
 • CLB 3 hoặc thấp hơn
10
 • CLB 4
15
 • CLB 5 hoặc cao hơn
15
TỔNG ĐIỂM 15