NHỮNG YÊU CẦU TỐI THIỂU DÀNH CHO ĐƯƠNG ĐƠN

Trước khi đăng ký vào Hệ thống EOI, Ứng viên phải đảm bảo thỏa những yêu cầu sau:

 • Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 36 tháng trong vòng 60 tháng gần nhất với cương vị là một chủ sở hữu kinh doanh hoặc quản lý cấp cao

             + Nếu ứng viên rơi vào trường hợp thuộc cả hai kinh nghiệm vừa là chủ sở hữu kinh doanh vừa là quản lý cấp cao thì ứng viên đó phải chọn một trong hai kinh nghiệm để nộp hồ sơ vào hệ thống EOI

 • Có tài sản ròng trên mức tối thiểu, ngoài ra, mức tối thiểu còn khác nhau tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp sẽ đặt tại trung tâm hay ngoài trung tâm

            + Dành cho những doanh nghiệp sẽ được đặt trong Khu vực Trung tâm Toronto - Greater Toronto Area (GTA), ứng viên phải co mức tài sản ròng tối thiểu 1,500,000 CAD

            + Dành cho những doanh nghiệp sẽ được đặt ngoài Khu vực Trung tâm Toronto (GTA), ứng viên phải có mức tài sản ròng tối thiểu 800,000 CAD

            + Dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông Kỹ thuật số hoặc Công nghệ Thông tin Truyền thông (bất kể vị trí của doanh nghiệp được đặt tại đâu), ứng viên phải có mức tài sản ròng tối thiểu 800,000 CAD

 • Gửi kèm theo hồ sơ những báo cáo thẩm định được chuẩn bị bởi một bên thứ ba để chứng tỏ tài sản ròng của ứng viên
 • Đầu tư một khoản tiền tối thiểu và mức tối thiểu đó còn khác nhau tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp được đề xuất

           + Nếu doanh nghiệp được đề xuất nằm trong Khu vực Trung tâm Toronto, ứng viên phải thực hiện một khoản đầu tư cá nhân 1,000,000 CAD

          + Nếu doanh nghiệp được đề xuất nằm ngoài Khu vực Trung tâm Toronto, ứng viên phải thực hiện một khoản đầu tư cá nhân 500,000 CAD

          + Nếu doanh nghiệp được đề xuất hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông Kỹ thuật số hoặc Công nghệ Thông tin Truyền thông, ứng viên phải thực hiện một khoản đầu tư cá nhân 500,000 CAD

 • Phải sở hữu phần vốn trong doanh nghiệp tối thiểu 1/3 tương đương 33.3%
 • Phải cam kết tạo ra tối thiểu hai công việc lâu dài và toàn thời gian cho công dân Canada hoặc Thường trú nhân Canada

         + Nếu mua lại một doanh nghiệp đã có sẵn tại tỉnh bang, ứng viên phải tạo ra hai công việc lâu dài và toàn thời gian ngoài những nhân viên đang hiện có

 • Thực hiện một chuyến khảo sát kinh doanh tại tỉnh bang Ontario trong vòng 12 thàng trước khi nộp EOI, nếu mua lại một doanh nghiệp đã có sẵn tại tỉnh bang

LƯU Ý: Nếu ứng viên nộp hồ sơ cùng với một Đối tác Kinh doanh cùng dự án, người này cũng đang muốn xin đề cử từ tỉnh bang, thì cả đương đơn và đối tác phải đáp ứng những yêu cầu được đề ra bên trên.

NHỮNG YÊU CẦU TỐI THIỂU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp được đề xuất phải đáp ứng những yêu cầu chung như sau để tham gia vào Diện Doanh nhân:

 • Mục đích của doanh nghiệp được đề ra phải có định hướng là tạo ra lợi nhuận thông qua việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Nguồn thu nhập chủ yếu phải từ thu nhập chủ động, không thụ động.
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ theo những yêu cầu hợp lệ của Canada và tất cả những quy định của nền công nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ tất cả những luật về lao động Ontario, bao gồm tiêu chuẩn về công việc, sức khỏe và an toàn và những luật liên quan đến lao động khác.
 • Doanh nghiệp phải được xem là một doanh nghiệp lâu dài tại Ontario


NHỮNG YÊU CẦU DÀNH CHO VIỆC TIẾP TỤC KINH DOANH

 • Trước khi ứng viên mua lại, bất kỳ doanh nghiệp hiện nào đều phải điều hành liên tục trong 5 năm bởi cùng môt chủ sở hữu hoặc một nhóm chủ sở hữu.
 • Bằng chứng về việc sở hữu và cả giấy tờ cho thấy ý định mua lại doanh nghiệp hoặc thỏa thuận mua bán đều được yêu cầu.
 • Việc nhượng lại phải được chuyển hoàn toàn từ người chủ trước cho ứng viên.
 • Người sở hữu doanh nghiệp trước đây tuyệt đối không phải là ứng viên của diện Doanh nhân OINP trước đó 
 • Ứng viên phải bảo toàn tất cả các công việc toàn thời gian lâu dài và tạo ra thêm hai công việc toàn thời gian lâu dài bổ sung.
 • Ứng viên phải duy trì tối thiểu mức lương hiện tại và những điều khoản làm việc của nhân viên hiện tại.
 • Kế hoạch kinh doanh phải chứng tỏ rằng ứng viên dự định phát triển doanh nghiệp trong tương lai.


NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ ĐƯỢC TỈNH BANG CHỈ ĐỊNH

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để có thể được chỉ định một khi họ thành lập doanh nghiệp và đáp ứng các điều khoản trong thỏa thuận. Đạt được chứng nhận cho chương trình Chỉ định thành công cho phép ứng viên nộp hồ sơ làm cư dân thường trú Canada.

Ứng viên chỉ phải đáp ứng những tiêu chí sau khi mà họ đã nộp đơn cho chương trình Chỉ định sau khi doanh nghiệp đã được thành lập, không phải khi nộp hồ sơ cho Diện Doanh nhân.

 • Ứng viên phải cho thấy khả năng thành thạo ngoại ngữ ở mức CLB 4 hoặc tương đương  (CLB là tiêu chuẩn ngoại ngữ của Canada)

- CLB 4 có thể được chứng tỏ qua IELTS hoặc TEF: 

 • Nghe: IELTS 4.5 hoặc TEF 145-180
 • Đọc: IELTS 3.5 hoặc TEF 121-150
 • Viết: IELTS 4 hoặc TEF 181-225
 • Nói: IELTS 4 hoặc TEF 181-225
 • Để đáp ứng yêu cầu quản lý tích cực từ chương trình, ứng viên phải định cư tại Ontario 75% (9 tháng trên 1 năm) trong giai đoạn họ thành lập doanh nghiệp tại Ontario.