Manitoba Bridge 2018ĐIỀU KIỆN CỦA NHÁNH DOANH NGHIỆP - ENTREPRENEUR PATHWAY

TIÊU CHUẨN  ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU
 • KINH NGHIỆM
  QUẢN LÝ KINH DOANH
 • Tối thiểu 3 trong vòng 5 năm gần nhất kinh nghiệm quản lý
  kinh doanh với cương vị là một chủ doanh nghiệp kinh doanh hoặc quản lý cấp cao tại một doanh nghiệp thành công.
 • Những ứng viên là chủ sở hữu doanh nghiệp được đánh giá điểm
  cao hơn
  so với những ứng viên là quản lý cấp cao.
 • Những ứng viên là chủ sở hữu kinh doanh phải sở hữu tối thiểu
  33 1/3% quyền sở hữu doanh nghiệp đó để thỏa điều kiện.
 • TRÌNH ĐỘ
  NGOẠI NGỮ
 • Tối thiểu CLB 5
 • TRÌNH ĐỘ
  HỌC VẤN
 • Trình độ học vấn tối thiểu Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương
  đương với bằng cấp tại Canada
 • ĐỘ TUỔI
 • Không có độ tuổi tối thiểu hay tối đa, tuy nhiên, số điểm được tính cho
  những ứng viên độ tuổi từ 25 đến 49
 • KHOẢN ĐẦU TƯ KINH DOANH
 • Đầu tư tối thiểu 250,000 Đô Canada đối với các doanh nghiệp nằm
  tại vị trí thủ phủ Manitoba.
 • Đầu tư tối thiểu 150,000 Đô Canada đối với các doanh nghiệp nằm
  ngoài vị trí thủ phủ Manitoba.
 • Khoản đầu tư phải được đầu tư vào một doanh nghiệp hợp pháp
  được quy định bởi MPNP.
 • Doanh nghiệp đó phải tạo ra hoặc duy trì tốt thiểu một công việc
  cho một công dân Canada hoặc một Thường trú nhân tại Manitoba.
 • CHUYẾN
  KHÀO SÁT
  KINH DOANH
 • Kế hoạch kinh doanh là một yếu tố cần thiết và là một phần quan
  trọng trong hồ sơ của ứng viên.
 • Chuyến Khảo sát Kinh doanh cho phép ứng viên tiến hành tìm hiểu
  kỹ hơn về dự án kinh doanh của họ.
 • Chuyến khảo sát phải được tiến hành không quá một năm trước
  ngày nộp EOI
 • KHẢ NĂNG
  THÍCH NGHI/ HÒA NHẬP

Số điểm sẽ được tính như sau:

 • Người phối ngẫu có trình độ ngoại ngữ là CLB 5 hoặc cao hơn
 • Ứng viên hoặc người phối ngẫu có trình độ ngoại ngữ chính thức thứ
  hai là CLB 5 hoặc cao hơn
 • Ứng viên hoặc người phối ngẫu có họ hàng gần hiện nay đang sinh
  sống tại Manitoba không dưới 1 năm
 • Ứng viên có một người con đang học toàn thời gian tại Manitoba ít
  nhất 6 tháng trước ngày nộp EOI
 • Ứng viên hoặc người phối ngẫu đã hoàn thành một chương trình học
  toàn thời gian tối thiểu 1 năm tại một trường đại học của Manitoba
 • Ứng viên hoặc người phối ngẫu đã làm việc toàn thời gian tối thiểu
  6 tháng
 • TÀI SẢN RÒNG
 • Tối thiểu 500,000 Đô Canada
 • Tài sản ròng sẽ được thẩm định bởi một bên thứ ba được chấp thuận
  bởi MPNP. Một bản báo cáo thẩm định phải được nộp kèm với hồ sơ
  đến MPNP trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được Thư mời nộp
  hồ sơ (LAA - Letter of Advice to Apply)
 • THỎA THUẬN KINH DOANH
 • Sau khi hồ sơ được chấp thuận, Thỏa thuận Kinh doanh phải được
  ký trước khi MPNP cấp cho Ứng viên một lá thư hỗ trợ để nộp
  hồ sơ xin work permit.