Bước 1. Các bước chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ

Để nộp hồ sơ tham dự chương trình Định cư Doanh nghiệp – Thí điểm khu vực (EI – Regional Pilot), ứng viên phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện chương trình. Sau đó, ứng viên xác định các cộng đồng tham gia chương trình được liệt kê trên trang web của Chương trình Đề cử tỉnh bang BC (BC PNP). Ứng viên phải tiến hành một chuyến khảo sát để tìm hiểu thêm về cộng đồng và thảo luận đề nghị kinh doanh của ứng viên với đại diện được chỉ định của cộng đồng. Sau chuyến khảo sát, ứng viên có thể yêu cầu thư đề cử từ cộng đồng để đăng ký tham gia Chương trình Định cư Doanh nghiệp – Thí điểm khu vực.

Bước 2. Đăng ký tham gia chương trình BC PNP

Sau khi nhận được thư đề cử từ cộng đồng, ứng viên hoàn tất hồ sơ đăng ký và nộp trực tuyến cho BC PNP. Hồ sơ đăng ký bao gồm các thông tin về công việc và/hoặc kinh nghiệm kinh doanh, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tổng tài sản của ứng viên và các thông tn khác về doanh nghiệp ứng viên dự định thành lập tại British Columbia. BC PNP sẽ chấm điểm hồ sơ và mời các ứng viên có số điểm cao nhất nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Thời gian chấm điểm thông thường kéo dài bốn tuần. Nếu được mời, ứng viên phải nộp hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng bốn tháng kể từ khi nhận được thư mời.

Bước 3. Hồ sơ nộp cho BC PNP

Nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho BC PNP. Ứng viên có thể sẽ phải tham dự một buổi phỏng vấn trực tiếp tại Vancouver để thảo luận các chi tiết về hồ sơ của ứng viên. Nếu hồ sơ được thông qua, ứng viên phải ký Hợp đồng kinh doanh liệt kê tất cả các điều khoản ứng viên cần đáp ứng để được đề cử. Thời gian đánh giá hồ sơ thường mất 4 tháng. Nếu chấp thuận hồ sơ, BC PNP sẽ cấp cho ứng viên một thư xác nhận (ví dụ như thư hỗ trợ giấy phép lao động) để ứng viên có thể đăng ký giấy phép lao động với IRCC và đến B.C thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Bước 4. Giai đoạn thành lập doanh nghiệp (giấy phép lao động)

Sau khi đã có được giấy phép lao động 24 tháng, ứng viên có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư và tạo công việc làm. Ngoài ra, người phối ngẫu của ứng viên có thể đăng ký giấy phép lao động mở.

Bước 5. Đề cử tỉnh bang

Khi ứng viên đã đáp ứng được tất cả các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng kinh doanh, ứng viên phải nộp một Báo cáo tổng kết cho BC PNP. Nếu BC PNP đồng ý rằng ứng viên đã hoàn tất toàn bộ điều kiện của Hợp đồng, ứng viên sẽ được đề cử trở thành thường trú nhân. Thời gian đánh giá Báo cáo tổng kết là bốn tháng.

Bước 6. Nộp hồ sơ đăng ký thường trú nhân

Ứng viên cùng người phối ngẫu và trẻ em phụ thuộc (nếu có) có thể đăng ký trở thành thường trú nhân Canada với IRCC theo diện Đề cử tỉnh bang. 

 

Untitled 1