Sau khi đăng ký, ứng viên sẽ được chấm điểm theo thang điểm 200 dựa trên các nhân tố sau:

  Nhân tố  Điểm  


Thông Tin

Ứng viên

- Kinh nghiệm ở vị trí Chủ sở hữu - Quản lý hoặc kinh nghiệm ở
vị trí quản lý cấp cao
22
- Cổ phần sở hữu (100%)
- Tổng tài sản
- Khoản đầu tư cá nhân 10 
- Số lượng công việc làm tạo ra và/hoặc duy trì 15 
- Địa phương: Tổng số dân của cộng đồng địa phương
- Địa phương: Quận cư trú 12 
- Khả năng thích nghi: Trình độ ngôn ngữ tối thiểu 23 
- Khả năng thích nghi: Trình độ học vấn 16 
- Khả năng thích nghi: Tuổi tác 16 
- Khả năng thích nghi: Người thân cư ngụ tại địa phương thành lập doanh nghiệp 4
- Khả năng thích nghi: Công việc, việc kinh doanh, hoặc học tập tại Canada
Tổng điểm phần thông tin cung cấp bởi ứng viên 140 

Ý Tưởng

Kinh doanh

- Tiềm năng thương mại: Mô hình kinh doanh 12
- Tiềm năng thương mại: Thị trường và sản phẩm/dịch vụ
- Tiềm năng thương mại: khoản đầu tư cá nhân hợp lệ
- Tiềm năng thương mại: Kết quả đánh giá khoản đầu tư đề xuất
- Tiềm năng thương mại: Số cổ phần sở hữu
- Khả năng chuyển tiếp kỹ năng 15 
- Lợi ích kinh tế: Các lợi ích kinh tế quan trọng
- Lợi ích kinh tế: Đánh giá công việc 10 
- Tổng số điểm phần ý tưởng kinh doanh 60 
TỔNG SỐ ĐIỂM TỐI ĐA 200

 

Chương trình BC PNP sẽ mời các ứng viên có thứ hạng cao nhất nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Bảng điểm chi tiết của chương trình sẽ được công bố vào đầu năm 2019.